Ga naar hoofdinhoud
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht

PRIVACY POLICY

Fraternitas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fraternitas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fraternitas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@fraternitas.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Een verdere verdieping in de Privacy Policy welke wij hanteren kunt u hier vinden

 

Mediaregels
In dit tijdperk van mobiele telefoons, social media en verdere online activiteiten is het makkelijk om per ongeluk foto- of videomateriaal te generen waarbij men onbedoeld anderen fotografeert of filmt terwijl dit ongewenst is voor diegene. Daarom hebben wij mediaregels opgesteld waar wij ons aan houden en ook u willen vragen om u daarnaar te conformeren.
De mediaregels kunt u hier vinden

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement en/ of de mediaregels nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@fraternitas.nl.

Back To Top